Niniejszy regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) jest wydany zgodnie z §1751 i nast. ustawy nr 89/2012 kodeksu cywilnego (zwany dalej „kodeksem cywilnym”).

KANOPIO TRADE s.r.o.
Numer rejestrowy: 084 51 036
Siedziba: Přemyslovců 1240/59, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, wpis 79601
NIP/VAT: CZ08451036

Dane kontaktowe:
E-mail: info@kanopio.com
Telefon: +420 555 440 321
Strona internetowa: www.kanopio.com

(zwana dalej “Spredawcą”)

1. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego oraz osoby fizycznej lub prawnej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument lub poprzez swoją działalność gospodarczą (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem strony sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.kanopio.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin i umowa sprzedaży są zawierane w języku czeskim, polskim i/lub angielskim.

II.
Informacje o produkcie i ceny
1. Informacje o produkcie, w tym cenie danego produktu i jego głównych cechach, podano dla danego produktu w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) oraz wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu towarów, jeżeli takich towarów z natury nie można zwrócić zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie stanowi przeszkody w zawarciu umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.
2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu e-sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
3. Informacje o kosztach pakowania i dostawy towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Polski i krajów Unii Europejskiej.
4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być łączone, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna
1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) pokrywa sam Kupujący. Koszty te nie różnią się od stawek standardowych powszechnie dostępnych
2. Kupujący zamawia towary w następujący sposób:
• za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
• poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
3. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i sposób dostawy.
4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk ZAMÓW. Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za poprawne. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji w formularzu zamówienia i potwierdzenie przez kupującego, że zgadza się z niniejszym Regulaminem.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie uważa się za wiążące. Do przesłanego potwierdzenia dołączone będą aktualny Regulamin. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
6. W przypadku, gdy sprzedawca nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle na adres e-mail kupującego zmodyfikowaną ofertę. Zmieniona oferta będzie traktowana jako nowa propozycja umowy zakupu i nowa oferta. Nowa umowa zakupu i akceptacja nowej oferty w takim przypadku jest akceptowana przez kupującego w formie odpowiedzi na adres e-mail sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.
7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.
8. W przypadku zaistnienia oczywistego błędu technicznego na stronie internetowej sklepu Sprzedającego, w cenie towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru do Kupującego za tę oczywiście błędną cenę. Sprzedawca poinformuje Kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i prześle Kupującemu zmodyfikowaną i poprawną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w tym przypadku zawarta poprzez potwierdzenie na adres e-mail sprzedawcy przez kupującego otrzymania i zaakceptowania oferty.

IV.
Konto klienta
1. Po rejestracji kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji konta.
2. Podczas rejestracji na koncie klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany na bieżąco aktualizować dane wprowadzone na koncie użytkownika. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika klienta i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania swojego konta klienta osobom trzecim.
5. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika klienta, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub niniejszego Regulaminu.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być stale dostępne, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towarów
1. Ceny towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów w ramach umowy kupna mogą być opłacone przez kupującego w następujący sposób:
* przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy w walucie PLN nr rachunku PL77 1930 1190 2220 0273 5799 0001 prowadzony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. * przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy w walucie CZK nr rachunku 2201683716/2010 (IBAN: CZ52 2010 0000 0022 0168 3716), prowadzony w Fio banka a.s. * przypadku płatności w euro na konto sprzedawcy w walucie EUR nr rachunku 2201683732/2010 (IBAN: CZ08 2010 0000 0022 0168 3732) prowadzonym w Fio banka a.s.
*bezgotówkowa płatność kartą debetową lub kredytową,
*przelew bankowy na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramek płatności,
*płatność przy odbiorze (za pobraniem) przy odbiorze towaru,
*gotówką lub kartą kredytową do osobistego odbioru w siedzibie,
*gotówką lub kartą kredytową do odbioru osobistego u dostawcy przesyłki.
2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów.
3. W przypadku płatności gotówkowej cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.
6. Sprzedawca nie wymaga płatności z góry ani innych podobnych płatności od Kupującego. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi depozytu.
7. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu dokumentu sprzedaży. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymane przychody u administratora podatkowego w trybie on-line, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
8. Towar jest dostarczany kupującemu:
* na adres podany przez kupującego w złożonym zamówieniu
* za pośrednictwem dostawcy paczek na adres wskazany przez kupującego,
* odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy.
9. Sposób dostawy wybiera się przy zamawianiu towaru.
10. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru jest podany w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy dostawa / transport jest negocjowany na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.
11. Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru innymi metodami.
12. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieautoryzowane otworzenie przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
13. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument sprzedaży – fakturę lub paragon. Dokument sprzedaży jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
14. Kupujący nabywa tytuł własności do towarów płacąc pełną cenę zakupu towarów, w tym koszty dostawy, w momencie przejęcia towaru.
15. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przejęcia towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego wbrew umowy zakupu.

VI.
Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza miejscem prowadzenia działalności jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni:
* od daty otrzymania towaru,
*od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
*od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzalna dostawa towarów.
3. Kupujący nie może odstąpić od umowy zakupu:
* ze świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy,
* z dostaw towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
* z dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy,
* od dostawy towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego lub specjalnie dla niego wykonanych,
* z dostawy towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami w momencie dostawy,
* z dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić,
* od dostarczenia nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli zepsuł ich oryginalne opakowanie i zabezpieczenie
* od dostarczania gazet lub czasopism
* od dostarczenia treści cyfrowych, jeśli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku a były dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przed zawarciem umowy, sprzedawca poinformował kupującego, że nie ma prawa odstąpienia od umowy,
w innych przypadkach, o których mowa w § 1837 Kodeksu cywilnego.
4. Aby zachować zgodność z okresem odstąpienia, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w trakcie okresu odstąpienia.
5. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostarczanego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail lub adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza odstąpienia od umowy.
6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy ze sprzedającym. Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter regularną przesyłką pocztową.
7. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedawca zwróci mu wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które Sprzedawca otrzymał od Kupującego, w ten sam sposób, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedający zwróci otrzymane środki Kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli kupujący wybrał metodę inną niż najtańsza metoda dostawy towarów oferowana przez sprzedawcę, sprzedawca zwraca kupującemu tylko koszty dostawy towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy towarów.
9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie przekaże towarów lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
10. Towar należy zwrócić Sprzedawcy nieuszkodzony, nieużywany i nieskażony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia adekwatnej kwoty ze zwrotu na poczet naprawienia szkody wyrządzonej towarowi.
11. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na wyprzedaż zapasów, niedostępność towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub importu towarów. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane przez Kupującego, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób lub w inny sposób określony przez Kupującego.

VII.
Prawa wynikające z wadliwego produktu
1. Sprzedawca oświadcza Kupującemu, że towar w momencie dostawy jest wolny od wszelkich wad. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego w momencie, gdy kupujący przejął towar a sprzedawca oświadczył, że:
• towary mają właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał w odniesieniu do charakteru tychże towarów i na podstawie ich sposobu reklamowania,
• towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do celu do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,
• towary odpowiadają ustalonej próbce lub wzornictwu pod względem jakości lub wykonania, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone zgodnie z ustaloną próbką lub wzorem
• towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę, oraz
towary są zgodne z wymogami prawnymi.
2. Sprzedawca ma obowiązki wynikające z wadliwego wykonania lub działania, co najmniej w takim zakresie, w jakim obowiązki wynikające z wadliwego działania producenta pozostają w mocy. Inaczej Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru.
3. Jeżeli okres, na jaki towary mogą być użyte, jest wskazany na towarach lub na ich opakowaniach, w instrukcjach dołączonych do towarów lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami, zastosowanie mają postanowienia dotyczące gwarancji jakości. Sprzedawca zobowiązuje się zagwarantować, że towary będą nadawać się do normalnego użytkowania przez określony czas lub że zachowają swoje normalne właściwości. Jeżeli Kupujący słusznie złoży reklamację wady towaru Sprzedającemu, okres wykonania prawa z wadliwego wykonania i okres gwarancji nie biegną przez okres, w którym Kupujący nie może korzystać z wadliwych towarów.
4. Postanowienia, o których mowa w poprzednim akapicie Regulaminu, nie mają zastosowania do towarów wadliwych sprzedawanych po niższej cenie, za które uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem; w przypadku towarów używanych – wada odpowiadająca poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w chwili przejęcia przez nabywcę lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawa wynikające z wadliwego produktu nie mają zastosowania, gdy kupujący wiedział przed zakupem, że towar ma wadę lub jeśli sam kupujący spowodował wadę.
5. W przypadku wady Kupujący może zgłosić reklamację Sprzedawcy i zażądać:
* wymianę towarów na nowe
* naprawę towarów,
* rozsądną zniżkę od ceny zakupu
* odstąpienie od umowy.
6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
* towar ma znaczną wadę,
* przedmiot nie może być prawidłowo używany z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
* w przypadku większej liczby wad towaru
7. Podstawne jest zerwanie umowy kiedy naruszenie umowy było wiadome lub musiało być wiadome stronie naruszającej w momencie zawarcia umowy, jeżeli druga strona nie przewidziała naruszenia.
8. W przypadku wady, która stanowi niewielkie naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady przez Sprzedającego lub do uzasadnionego obniżenia ceny zakupu.
9. Jeżeli usterka możliwa do usunięcia wystąpiła ponownie wielokrotnie po naprawie (zwykle trzecie roszczenie na tę samą wadę lub czwarte na różne wady) lub towary mają dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpić od umowy.
10. Zgłaszając reklamację, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swoich prawach. Zmiana opcji bez zgody Sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeśli kupujący nie skorzysta na czas ze swojego prawa do istotnego naruszenia umowy, ma te same prawa, co w przypadku niewielkiego naruszenia umowy.
11. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.
12. Jeżeli Sprzedawca udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie lub spowodował ją przed zaakceptowaniem wady, Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia Kupującego.
13. Kupujący nie może reklamować towarów z dyskontem z powodu, dla którego towary zostały zdyskontowane.
14. The seller is obliged to accept the complaint at any establishment in which acceptance of the complaint is possible, possibly also in the registered office or place of business. Sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia Kupującemu pisemnego potwierdzenia, z jakiego rodzaju roszczenia skorzystał Kupujący, jaka jest treść reklamacji i sposobu rozpatrzenia reklamacji, a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji lub pisemne odrzucenie reklamacji.
15. Sprzedawca lub pracownik upoważniony przez sprzedawcę decyduje o roszczeniu natychmiast, w trudnych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganej do fachowej oceny wady. Reklamacje, w tym usuwanie wad, należy rozpatrywać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Zbędne opóźnianie tego terminu uważa się za poważne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca otrzyma wolę kupującego do skorzystania z prawa do reklamacji wadliwego wykonania.
16. Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
17. Kupujący nie ma prawa do otrzymania praw z tytułu wadliwego produktu, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem, że towar był wadliwy lub jeżeli sam kupujący spowodował wadę.
18. W przypadku zatwierdzonego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji, w przeciwnym razie sąd nie może go nieuznać.
19. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.
20. Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego produktu regulują § 1914–1925, § 2099–2117 oraz § 2161–2174 Kodeksu cywilnego i ustawa nr 634/1992 o ochronie konsumenta.

VIII.
Dostawa
1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Kupujący dostarczy korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarczy korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany na koncie klienta lub w zamówieniu.

IX.
Dane osobiste
1. Wszystkie informacje dostarczone przez kupującego przy współpracy ze sprzedawcą są poufne i będą traktowane jako takie. Jeśli kupujący nie wyrazi pisemnej zgody sprzedającemu, sprzedawca nie wykorzysta danych kupującego inaczej niż do celów realizacji umowy, z wyjątkiem adresów e-mail, na które mogą być wysyłane informacje handlowe, ponieważ procedura ta jest dozwolona przez prawo, chyba że zostanie wyraźnie odrzucona przez kupującego. Informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i mogą zostać w dowolnym momencie anulowane w prosty sposób (poprzez wysłanie listu, wiadomości e-mail lub kliknięcie łącza w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy między umawiającymi się stronami.
2. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności, zobacz naszą Politykę prywatności

IX.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do – rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Internetowa platforma rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy sprzedaży.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlament Europejski i Rada z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumentów.

X.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie umowy między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania ze strony internetowej lub jej części bez pisemnej zgody sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w internetowy sklep internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie i nie może angażować się w żadne działania, które mogłyby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję, manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami sklepu internetowego i korzystanie ze sklepu internetowego, lub jego części lub oprogramowania w sposób niezgodny z jego celem.
5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
6. Umowa kupna wraz z Regulaminem, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych.
7. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Sprzedawcę. Zmiany te nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
Regulamin obowiązuje od 25.02.2020r.