Zásady ochrany osobních údajů

+420 555 440 321
+48 71 715 7070

info@kanopio.com

Přemyslovců 1240/59
709 00 Ostrava
(Česká republika)

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KANOPIO TRADE s.r.o., IČ 084 51 036, se sídlem u Přemyslovců 1240/59, Ostrava 709 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79601 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Přemyslovců 1240/59, Ostrava 709 00

E-mail: info@kanopio.com

Telefon: +420 555 440 321

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se uzavírají v českém jazyce, v polštině a angličtině.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo registrace v internetovém obchodě www.kanopio.com:

 • ● jméno a příjmení
 • ● e-mailová adresa
 • ● poštovní adresa
 • ● telefon

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • ● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • ● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • ● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • ● vyřízení a realizace Vaší objednávky zadané v našem internetovém obchodě www.kanopio.com a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem („prodávající“); při objednávce (a registraci) jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefon a adresa email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • ● plnění právních povinností vůči státu,
 • ● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • ● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • ● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby nebo společnosti:

 • ● podílející se na dodání zboží (služeb), dodavatelé, zasílatelé zboží,
 • ● podílející se na realizaci online, bankovních a hotovostních plateb na základě smlouvy,
 • ● zajišťující služby provozování e-shopu, hostingu a serverových služeb a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • ● účetní kanceláře,
 • ● zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé včetně poskytovatelů softwaru, pro bezproblémové fungování internetového obchodu případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

2. Aktuální seznam všech subjektů zpracovávajících svěřené osobní údaje je k dispozici od administrátora na vyžádání.

VII.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal nejkvalitnější technická bezpečnostní opatření k ochraně a zabezpečení elektronických datových úložišť a úložišť osobních údajů v elektronické a papírové podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky prostřednictvím formuláře online internetového obchodu, registrací v našem obchodě na adrese www.kanopio.com nebo odesláním kteréhokoli z našich kontaktních formulářů nebo e-mailových adres, které jsou k dispozici na adrese www.kanopio.com potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3. Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu www.kanopio.com.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.02.2020